Detail veřejné zakázky

Vodovod a kanalizace Štěchovice

Zadavatel Štěchovice
Kraj Středočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace 2014-01-01 - 2014-12-30
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 12. prosinec 2013, 10:00

Bližší informace

Předmětem veřejné zakázky je dostavba I. etapy vodovodu a výstavba nového vodojemu ve Štěchovicích včetně realizace I. etapy dostavby systému gravitační splaškové kanalizace včetně částí přípojek na veřejných prostranstvích. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je mimo jiné: - zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, - výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky, - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, - zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky, - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč, - provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu, - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, - případné dopravní značení včetně jeho projednání, - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky, - provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky, - geodetické zaměření skutečného provedení díla, - vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních, - zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání, - zajištění publicity dle požadavků poskytovatele dotace a - pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči. Provedením zakázky se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností souvisejících s realizací stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky. Zadavatel upozorňuje uchazeče, realizace části plnění předmětu veřejné zakázky označené v části kanalizace jako Stoka A až Stoka A1 včetně a v případě části vodovod jako Výtlačný řad V1, kdy se jedná o územně totožné celky v celé délce, musí být provedena v měsících červen 2014 až srpen 2014. Realizace těchto vymezených částí probíhá v úseku, kde se nachází jediná přístupová komunikace pro školní autobus. Tento požadavek zadavatele je zhotovitel povinen zapracovat do harmonogramu plnění jako závazný milník. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle nařízení EK č. 1828/2006. Předmět veřejné zakázky bude uchazečem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy). Rozsah veřejné zakázky (předmětu plnění díla) je podrobně specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří MILOTA Kladno s.r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
Další informace: http://www.stechovice.info/index.php?id=301&action=detail&nid=10017&lid=CS&oid=2837599Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.