Detail veřejné zakázky

Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace září 2011 - červen 2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 12. srpen 2011, 09:00

Bližší informace

Následkem průtoku velkých vod z Františkovského potoka, které se rozlily na vozovku ulice Karlinské a které byly způsobeny povodní ze dne 7.8.2010 došlo k  zanesení části zatrubněného úseku dešťové kanalizace, vymletí nezpevněných krajnic podél komunikace a stékaní povrchových vod z komunikace na soukromé pozemky podél komunikace. Úprava odvodnění bude řešena úpravou příčného sklonu ke korytu vodoteče, v úsecích, kde to stávající příčné sklony neumožní budou po opačné straně, než je vodoteč osazeny betonové obruby a podél nich uliční vpusti, které budou přípojkami DN 150mm napojeny do koryta. V prostoru mezi okrajem vozovky a korytem vodoteče bude upravena vozovka nebo nezpevněná krajnice tak, aby mohly povrchové vody stékat do vodoteče. Ze stávající krajnice bude odstraněno náletové křoví, pařezy a nánosy na krajnici. V úsecích, kde proud vody v korytu Františkovského potoka porušil a podemlel okraj vozovky, budou provedeny nábřežní zdi. Na betonovém základu rozměrů 0,80 x 0,80m budou provedeny betonové zídky výšky 0,80 – 1,30m s lícem z lomového kamene. V celém úseku souběhu komunikace s vodotečí bude osazeno ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí a v části, kde v současnosti zábradlí je, bude odstraněno a nahrazeno zábradlím novým. Předmět je přesně vyspecifikován v zadávací dokumentaci.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000091Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.