Detail veřejné zakázky

„Spodní stavba modulové přístavby MŠ K. Štěcha 5, České Budějovice“

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace 02/2012 - 03/2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 17. únor 2012, 10:00

Bližší informace

Předmětem je provedení spodní stavby modulové přístavby MŠ K. Štěcha v Č.
Budějovicích, která spočívá: a) V provedení základů vč. hydroizolace a
protiradonové izolace pro osazení modulů vlastní MŠ a spojovacího krčku, V
základových pasech uložit zemnící pásek. b) V provedení přeložky teplovodu v
délce cca 40 m vč. připojení přístavby MŠ s vlastním měřením c) Přístavby
objektu pro napojení CZT, TUV a SV vč. strojovny ÚT d) Vodovodní přípojka Pe 40
napojená na stávající vodovodní přípojku pr. 80 a bude ukončena v objektu pro
napojení CZT, TUV a SV, e) Kanalizační přípojka z PVC DN 200 a plastová revizní
šachta DN 400 , vč. napojení čtyřech dešťových svodů přes lapač splavenin
potrubím PVC 150 a 125, dále ležatá kanalizace pod objektem MŠ pro napojení
vnitřních odpadů. Prostupy pro vyvedení ZI plynotěsně upravit f) V provedení
kabelové přípojky nn od stávající kabelové skříně RS 502 umístěné v pilíři na
hranici pozemku parcely č. 2061/330, k.ú. Č. Budějovice 2, k elektroměrovému
rozvaděči RE který bude umístěn na objektu přístavby MŠ vč. hlavního jističe
3x25 A.¨ g) Demontáž a bourání stávajícího oplocení v délce cca 76 m a jeho nové
provedení na hranici s pozemkem č. 2061/530, délky cca 98 m s částečným využitím
stávajících plotových rámů. h) Doplnění spojovacího krčku v délce 3 m z modulu
jako MŠ pro napojení na stávající objekt MŠ i) Zpevněné plochy a sadové úpravy.
Práce spočívají ve vybudování přístupového chodníku a chodníku u vstupů do
zahrady, demontáž a likvidaci dvou kolotočů a pískoviště, vybudování nového
pískoviště a opravu a přemístění 4 kusů laviček. Součástí je i přesazení 2 kusů
stromků.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTIwMTkmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.