Detail veřejné zakázky

„Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace III. - VIII. 2012
Uzávěrka přihlášek Úterý, 6. březen 2012, 10:00

Bližší informace

Účelem stavby je obnova stávajících pozemních komunikací, parkovišť, chodníků dopravní a konstrukční úpravy ve vymezeném území. Součástí rekonstrukce jsou nezbytné přeložky a úpravy zařízení inženýrských sítí, odvodnění komunikací, veřejného osvětlení. Stavba slouží dopravním účelům pro individuální automobilovou dopravu, pro parkování a odstavovaní vozidel a pro nemotoristickou dopravu. Jedná se hlavně o vytvoření lepších podmínek pro parkovaní a oddělení parkovacích ploch od zeleně a objektů. Oproti stávajícímu stavu dojde ke zrušení okružního systému vnitřní dopravy vnitrobloků a dojde k rozdělení na plochu zeleně s klidovou zónou a plochu pro kolmá parkovací stání.

Zadávací dokumentace spolu s přílohami a projektová dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje zájemce včetně jeho telefonického a e-mailového kontaktu. Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které souvisejí se zadávacím řízením (viz příloha č. 5 ZD).


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000156Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.