Detail veřejné zakázky

Dodávka dopravního značení

Zadavatel Železný Brod
Kraj Liberecký kraj
Obor Doprava, nákup, prodej a servis vozidel
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace 15.9.2011
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 15. srpen 2011, 11:00

Bližší informace

OZNÁMENÍ  O  ZAHÁJENÍ  ZADÁVACÍHO  ŘÍZENÍ 

VÝZVA  K PODÁNÍ  NABÍDKY

              

1.        Zadavatel:

 

 

Název:                     Město Železný Brod

Sídlo:                        nám 3. května č.p.1,   468 22 Železný Brod

Zastoupený:             André Jakubičkou – starostou města

IČ:                            00262633

DIČ:                         CZ00262633

 

                Kontaktní osoba pro informace: Martin Řehák, 483 333 977, m.rehak@zelbrod.cz.

2.        Předmět plnění:

 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je Dodávka dopravního značení (DZ) dle seznamu, který je přílohou výzvy. Požadujeme pouze dodávku DZ, bez instalace.

Dopravní značky budou odpovídat současným standardům.

Kulaté značky budou o průměru 70 cm, z pozinkovaného plechu s dvojitě zahnutým okrajem, fólie budou reflexní.

Čtvercové značky budou o rozměrech 50 × 50 cm z pozinkovaného plechu s dvojitě zahnutým okrajem, fólie budou reflexní.

Obdélníkové značky budou 50×70 cm z pozinkovaného plechu s dvojitě zahnutým okrajem, fólie budou reflexní.

Dodatkové tabulky budou standardních rozměrů, odpovídajících dodávaným značkám.

Součástí každé značky budou spony pro jejich uchycení.

Sloupky budou kulaté o průměru 60 mm, s víčkem.

Počty jednotlivých dopravních značek a příslušenství jsou uvedeny v příloze.

3.        Obsah nabídky:

 

Nabídka bude obsahovat:

-          ocenění jednotlivých dopravních značek a celkovou koncovou cenu (plátci daně vč. DPH, neplátci cena konečná)

-          čestné prohlášení, že se uchazeč detailně seznámil s předmětem této veřejné zakázky a že jím nabídnutá cena je konečná, maximální a nejvýše přípustná

-          čestné prohlášení, že uchazeč není vůči Městu Železný Brod v prodlení s plněním povinností

-          budou předloženy doklady, kterými bude doloženo oprávnění podnikání v oboru, který je předmětem zakázky

-          výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v něm uchazeč zapsán

-          vyjádření souhlasu se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy.

-          k nabídce uchazeč předloží čestné prohlášení o kvalifikačních předpokladech dle zákona 137/2006 Sb. § 53

4.        Hodnotící kritéria:

 

Jediným hodnotícím kriteriem bude výše nabídkové ceny. Cena bude maximální a nepřekročitelná.

 

5.        Místo pro podávání nabídek:

 

Obálky s nabídkami v českém jazyce, řádně uzavřené a označené heslem „Dopravní značky – neotvírat“ doručte na podatelnu Městského úřadu v Železném Brodě, náměstí 3. května 1, budova A, I. patro do 15. srpna 2011, do 11.30.

 

6.        Realizace záměru

 

Dodávka DZ bude do 15. 9. 2011.

7.        Práva zadavatele

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení popř. nevybrat žádného dodavatele. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   André Jakubička

                    Železný Brod 21. července 2011                                                                             starosta města


Další informace: http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/vyzvy_verejnych_zakazek/zakazka_2011_16.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.