Detail veřejné zakázky

Dodávka a montáž volného a vestavěného interiéru v objektu MŠ Pod Ptáčnicí

Zadavatel Černošice
Kraj Středočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace říjen 2011
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 5. září 2011, 10:00

Bližší informace

 

   

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

dle ustanovení § 12 odst.3 a§ 18 odst.3  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) , přičemž zadavatel nepostupuje podle zákona s výjimkou jeho  § 6 (zásady).

 

 

 

Název veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž volného a vestavěného interiéru v objektu MŠ Pod Ptáčnicí v Černošicích“

Zadavatel

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:

Město Černošice

IČ:

00241121

Sídlo/Místa podnikání, popř. místo trvalého pobytu :

Riegrova 1209

252 28  Černošice

Profil zadavatele:

http://www.mestocernosice.cz

Osoby oprávněné za zadavatele jednat:

Mgr. Filip Kořínek , starosta

Kontaktní osoba:

Jiří Jiránek

Telefon, fax:

251 081 512, 602 180 327

E-mail:

jiri.jiranek@mestocernosice.cz

 

 

   

1.       Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž volného a vestavěného interiéru objektu mateřské školy Pod Ptáčnicí – Černošice“.

 

Rozsah veřejné zakázky je vymezen „Projektovou dokumentací  volného a vestavěného interiéru objektu mateřské školy Pod Ptáčnicí – Černošice“, kterou vypracovali MgA. Jan Hladík a MgA. Vendula Hladíková v srpnu 2011.

 

Součástí předmětu veřejné zakázky je dále dodání předepsaných atestů a prohlášení o shodě o nezávadnosti a funkčnosti použitých materiálů a výrobků u dodaného vybavení interiéru MŠ.

 

Případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci zodpoví projektant telefonicky na čísle:  731 652 007          od 29. 8. 2011 nebo elektronicky, e-mail: jan.hladik@seznam.cz  kdykoliv během vypsané výzvy.

 

Prohlídka stavby objektu mateřské školy je možná po předchozí dohodě s technickým dozorem stavby  ing. Jiřím Nádvorníkem, tel: 604 749 487, e-mail: nadvornij@gmail.com.

 

S ohledem na budoucí provoz v objektu MŠ je předpokládaný termín zahájení dodávky a montáže interiéru v objektu MŠ stanoven na 3. 10. 2011.

 

 

2.  Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

 

Zadávací dokumentace, jejíž součástí je textová část, výkresová část a výkaz výměr, je k dispozici pouze v elektronické podobě a bude poskytnuta na žádost uchazeče do dvou pracovních dnů od obdržení požadavku.

Požadavek na poskytnutí zadávací dokumentace je možno učinit e-mailem nebo telefonicky (kontakty uvedeny v záhlaví výzvy).

Zadávací dokumentaci na CD je možné  vyzvednout  v sídle zadavatele, odbor investic a správy majetku, kanc. č. 10 v pracovní době  -  v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin, v pátek v době od 8:00 do 11:30 hodin. Po dohodě je možné podklady zaslat elektronicky.

 

 

3.    Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

 

-          uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu dle předaného výkazu výměr oceněním všech jednotlivých položek a celkové rekapitulace volného i vestavěného nábytku ve všech podlažích

-           nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci veřejné zakázky včetně všech souvisejících nákladů.

-          celková nabídková cena bude uvedena v CZK, a to ve členění: - nabídková cena bez DPH

                 - výše DPH

                 - nabídková cena s DPH

 

 

4.   Závazné  požadavky na způsob zpracování nabídky

 

 

V předložené nabídce je nutné:

 

  1. Striktní dodržení vymezení veřejné zakázky projektovou dokumentací vč. druhu použitého materiálu, barevného    řešení a povrchových úprav
  2. Předložení referencí min. o 3 provedených dodávkách obdobného typy za posledních 24 měsíců      (referencemi se pro účel této veřejné zakázky rozumí seznam realizovaných akcí obdobného typu ve stanoveném období s uvedením subjektu vč. kontaktu na oprávněného zástupce pro ověření uvedených údajů)
  3. Doložení ročního obratu ve výši min.15 mil. Kč
  4. Dodržení maximální dodací doby výstavby (dodávky a instalace) 60 kalendářních dnů (10 %  váha bude přidělena nabídce s nejkratší dodací dobou výstavby viz bod 7)
  5. Písemná akceptace uchazeče o sankčním ustanovení, které bude součástí smlouvy o dílo v případě, že bude jeho nabídka vybrána, a to tak, že za nedodržení jím stanovené doby výstavby (dodávky a instalace) ve své nabídce bude zadavatelem uplatněna pokuta ve výši 10 000,-- Kč za každý započatý den z prodlení.

 

 

 

5.       Lhůta pro podání nabídek

 

2.1  Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:

 

Datum:  Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem 19. 8. 2011                                                     

 

2.2  Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

 

Datum:  5. 9. 2011                                             Hodina:  10:00    

 

 

 

 

6.       Místo pro podání nabídek  a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

 

Nabídky budou doručeny do podatelny Městského úřadu Černošice se sídlem Riegrova 1209, 252 28  Černošice v zalepených obálkách označených názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče a s označením „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Dodávka a montáž volného a vestavěného interiéru v objektu MŠ Pod Ptáčnicí v Černošicích“.

 

Nabídky je možné podat v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin,

                                        v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin,

                                         v pátek v době od 8:00 do 11:30 hodin.

 

 

7.       Hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise dne 7. 9. 2011 ve 13:00 hodin a výsledek bude předložen k projednání Radě města nejpozději do 12. 9. 2011.

 

Hodnotící kritéria tvoří ze 80 % cena, z 10 % lhůta výstavby  a z 10 % záruční doba.

 

Uchazeč uvede ve své nabídce délku doby realizace akce v kalendářních dnech a délku záruční doby v členění na volný a vestavěný interiér, přičemž maximální délka doby realizace je 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo a minimální délka záruční doby na volný interiér je 24 měsíců a na vestavěný interiér je 48 měsíců.

 

Hodnocení bude probíhat tak, že každému hodnotícímu kritériu jednotlivě bude za nabídnutí nejpřijatelnějšího návrhu pro zadavatele přidělen největší počet bodů a nejméně výhodnému nejmenší počet bodů.

 

S vybraným uchazečem bude následně uzavřena smlouva o dílo.

 

 

8.      Požadavky na splnění kvalifikace

 

Uchazeč doloží  oprávnění k podnikání v požadovaném oboru výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem v ověřené kopii, ne starším 3 měsíce.

 

 

 V Černošicích dne  18. 8. 2011

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko zadavatele

 

 


Další informace: www.mestocernosice.cz/verejne-zakazky/Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.